LHA CHU

Putovanje na vrh > Azija > Tibet > Lha Chu

18.9.2006.lokaliteti: KAILASH TREK, LEDENJAK KANGKYAM, RIJEKA LHA CHU I DIRAPUK GOMPA