KAILASH TREK 2. DAN

Putovanje na vrh > Azija > Tibet > Tibet 2006. > Kailash Trek > 2. dan

18.9.2006.lokaliteti: KAILASH TREK, PLANINA KAILASH (LEDENJAK KANGKYAM), RIJEKA LHA CHU I DIRAPUK GOMPA