DEMIRKOY

Putovanje na vrh > Azija > Turska > Demirköy

1.8.2007.lokaliteti: POYRALI, ISLAMBEYLI, VRH MAHYA, DEMIRKOY, SARAY I ISTANBUL