TAHAT 3003 m, SAHARA, ALGERIA, 7 MARCH 2024

Tahat 3003 m, Sahara, ALGERIA, March 2024